Judo Club Libertas Dairago Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali CONI 
Judo Club Libertas Dairago

Filmati d'epoca

Jigoro Kano
esegue Uchi Goshi

Kyuzo Mifune
esegue Sumi Otoshi

Kyuzo Mifune
esegue O Guruma