Judo Club Libertas Dairago Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali CONI 
Judo Club Libertas Dairago

Ju-No-Kata 1 serie

Tsuki-Dashi
Tsuki-Dashi

Kata-Oshi
Kata-Oshi

Ryote-Dori
Ryote-Dori

Kata-Mawashi
Kata-Mawashi

Ago-Oshi
Ago-Oshi