พุธ. ก.ค. 6th, 2022

เว็บข่าวมวย วันนี้

เว็บข่าวมวย รวมข่าวมวย วันนี้ วิเคราะห์มวย ทีเด็ดมวย โปรแกรมมวย

วงการมวย ใครมีสิทธิ์รับเงินเยียวยาในครั้งนี้บ้าง?

1 min read
วงการมวย

วงการมวย คณะกรรมการกีฬามวย ประกาศหลักเกณฑ์ คนวงการมวย ที่มีสิทธิ์รับเงินเยียวยา

วงการมวย เมื่อช่วงเช้าอังคารที่ 5 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา มีประกาศจาก คณะกรรมการกีฬามวยเรื่องหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือสวัสดิการกรณีอื่นอันควรแก่การสงเคราะห์แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน

และหัวหน้าค่ายมวยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) โดยที่สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด 19) ซึ่งเป็นโรคติดต่ออันตรายได้ขยายเป็นวงกว้างในประเทศ

และคณะรัฐมนตรีมีมติให้หยุดกิจกรรมที่มีการรวมตัวกันเป็นจำนวนมาก ซึ่งสำนักงานคณะกรรมการกีฬามวยได้ขอความร่วมมือสนามมวยและผู้จัดรายการแข่งขันมวยงดการจัดการแข่งขันกีฬามวย จนส่งผลกระทบต่อนักมวยและหัวหน้าค่ายมวย

ดังนั้น เพื่อเป็นการบรรเทาความเดือดร้อนดังกล่าว จึงสมควรให้ความช่วยเหลือเยียวยาแก่นักมวยและหัวหน้าค่ายมวย จึงจำเป็นต้องออกประกาศนี้ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติกีฬามวย วงการมวย

ประกอบกับระเบียบคณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ทุน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๒๑ คณะกรรมการกีฬามวยจึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

วงการมวย

ข้อ๑ ประกาศนี้เรียกว่า“ ประกาศคณะกรรมการกีฬามวยเรื่องการให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประสบอุทกภัยในประเทศไทย (โควิด-19) พ.ศ. 2563

ข้อ๒ ประกาศให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดไปประกาศรับรางวัลไป

ข้อ๓ ให้นักมวยผู้ฝึกสอนผู้ได้รับการฝึกซ้อมยิงปืนและรับบัตรกำนัลที่ได้รับและยังไม่ได้รับการตอบรับหรือไม่ การสงเคราะห์ตามประกาศนี้

ข้อ๔ นักมวยผู้ฝึกสอนผู้ ได้รับเงินช่วยเหลือ ได้รับเงินช่วยเหลือ ช่วยเหลือเพื่อการดำรงชีวิต ที่มีคุณสมบัติดังต่อไปนี้ จดทะเบียนแล้วตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. วันจันทร์ที่ 4 กันยายน พ.ศ. 2554
(2) ขาดรายได้จากการถูกจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีพิเศษหรือการแข่งขันกีฬามวยจากสนามกีฬาอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่กระจายไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19)
(3) เคยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราวน์หรือสนามมวยมาตรฐานในเดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
(4) นายทะเบียนทิ้งร้างลงทะเบียนชั่วคราวชั่วคราว
(5) ไม่ได้รับเงินตามมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของรัฐบาลแก่ผู้ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) เป็นลูกจ้างลูกจ้างชั่วคราวที่เป็นอิสระ

ข้อ๕ หัวหน้าค่ายมวยที่มีสิทธิ ได้รับเงินช่วยเหลือช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อการดำรงชีพ ต้องมีคุณสมบัติ ดังต่อไปนี้ หัวหน้าค่ายมวยที่จดทะเบียนแล้วตามข้อ ๔
(2) ไม่เป็นข้าราชการ ข้าราชการบำนาญ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พนักงานหน่วยงานอื่นของรัฐ หรือมีรายได้ประจำ
(3) เป็นหัวหน้าค่ายมวยที่ขาดรายได้จากการถูกงดจัดการแข่งขันกีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราว หรือการแข่งขันกีฬามวยจากสนามมวยอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด 19)
(4) ต้องมีนักมวย ในสังกัดค่ายมวย
(5) เคยส่งนักมวยซึ่งได้ขึ้นทะเบียนตามพระราชบัญญัติกีฬามวย พ.ศ. ๒๕๔๒ เข้าร่วมการแข่งขันกีฬามวย เป็นกรณีเฉพาะคราว หรือสนามมวยมาตรฐาน ในห้วงระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2562 – กุมภาพันธ์ 2563
(6) ไม่เคยถูกนายทะเบียนเพิกถอนทะเบียนเป็นการชั่วคราว
(7) ไม่ได้รับเงินตามมาตรการเยียวยาของรัฐบาลแก่ผู้ ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (โควิด-19) ซึ่งเป็นแรงงานลูกจ้าง ลูกจ้างชั่วคราว อาชีพอิสระ

ข้อ๖ ให้นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสิน และหัวหน้าค่ายมวยได้รับเ งินช่วยเหลือสงเคราะห์ เพื่อการดำรงชีพในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ เป็นระยะเวลา 3 เดือน ตั้งแต่เดือนเมษายนถึงเดือนมิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓

ข้อ๗ การยื่นคำขอรับการช่วยเหลือ ให้มีผู้มีสิทธิยื่นแบบคำขอตามระเบียบ คณะกรรมการกีฬามวย ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไข การให้ทุน ทรัพย์สิน และประโยชน์อื่นใด แก่นักมวย ผู้ฝึกสอน ผู้ตัดสินและหัวหน้าค่ายมวย (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๓ พร้อมทั้งแบบที่กำหนดไว้ท้ายประกาศนี้ และเอกสารดังต่อไปนี้
สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
สำเนาบัตรประจำตัวนักมวย/บัตรประจำตัวหัวหน้าค่ายมวย
เอกสารแสดงว่าได้เคยชกมวยในรอบเดือนที่ประกาศนี้กำหนด
(3.1) สมุดประจำตัวนักมวยหรือ
(3.2) ใบรายการประกบคู่มวย ที่ผู้จัดรายการแข่งขันมวยได้ยื่นขออนุญาตจัดการแข่งขัน กีฬามวยเป็นกรณีเฉพาะคราว ให้นายทะเบียน/นายทะเบียนจังหวัดลงนามรับรองเอกสาร หรือ
(3.3) ใบรายการประกบคู่มวย สนามมวยมาตรฐาน ให้นายสนามมวย ลงนามรับรองเอกสาร
(4) กรณีหัวหน้าค่ายมวย ให้มีเอกสารรายชื่อนักมวยที่สังกัดค่ายมวย พร้อมบัตร ประจำตัวนักมวยข้อ ๘ ให้ประธานกรรมการกีฬามวย เป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้และให้มีอำนาจวินิจฉัย ตีความหรือชี้ขาดปัญหา เกี่ยวกับการปฏิบัติตามประกาศนี้

ข่าวที่เกี่ยวข้อง >>> เจ้าแหลม
อ่านข่าวเพิ่มเติมได้ที่ >>> ข่าว มวยวันนี้

Copyright © All rights reserved. | Newsphere by AF themes.